Povinně zveřejňované informace

Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Škola, Demo Škola, Adresa 123 zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Škola, Demo Škola, Adresa 123

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy:
Město XY, se sídlem Ulice 123, 123 45 Město

Důvod založení:
příspěvková organizace je zařazena v rejstříku škol a je zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona.
vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Škola Město, Adresa 123
složky organizace: základní škola, školní družina, školní jídelna
při škole pracuje Školská rada a Spolek rodičů a přátel

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Demo Škola
Ulice 123
123 45 Město

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa všech úřadoven:
Demo Škola
Ulice 123
123 45 Město

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny:
7.00 – 15. 00

4.4 Telefonní čísla

základní škola: 123 456 789
sekretariát: 123 456 789
ředitelna: 123 456 789
kancelář školní jídelny: 123 456 789
školní družina: 123 456 789
Kontaktní informace

4.5 Adresa internetové stránky

skola.mravenci.eu

4.6 Adresa e-podatelny

skola@skola.cz
ID datové schránky: xy
Podatelna

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 

6. IČ

xy

7. DIČ8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

Hlavní dokumenty:
Školní řád Demo škola
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva o činnosti školy

8.2 Rozpočet

na webu školy a v kanceláři školy

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro poskytování informací upravuje směrnice ředitele školy.
(k dispozici v ředitelně školy)

9.1 Formuláře

Formuláře k žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici v ředitelně školy a zde:
Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, pro fyzické osoby
Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, pro právnické osoby

10. Ostatní formuláře

k dispozici v ředitelně školy

11. Odvolání proti rozhodnutí

v případech specifikovaných v ustanoveních § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Demo Škola, Adresa, a rozhoduje o něm Krajský úřad xy kraje.

12. Předpisy

12.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů

13. Úhrady za poskytování informací

Dle sazebníku úhrad

13.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

není

Skip to content